Nicki Minaj, Lil Kim, and Mariah Carey at Summer Jam 2013!!!

nicki minaj summer jam 2013

Hot 97 Summer Jam XX 2013

Hot 97 Summer Jam XX 2013

Hot 97 Summer Jam XX 2013

Hot 97 Summer Jam XX 2013

Hot 97 Summer Jam XX 2013

Hot 97 Summer Jam XX 2013

nicki-minaj-lil-kim-mariah-carey-summer-jam-2013 (11)

nicki-minaj-lil-kim-mariah-carey-summer-jam-2013 (10)

nicki-minaj-lil-kim-mariah-carey-summer-jam-2013 (9)

nicki-minaj-lil-kim-mariah-carey-summer-jam-2013 (8)

nicki-minaj-lil-kim-mariah-carey-summer-jam-2013 (7)

nicki-minaj-lil-kim-mariah-carey-summer-jam-2013 (6)

nicki-minaj-lil-kim-mariah-carey-summer-jam-2013 (5)

nicki-minaj-lil-kim-mariah-carey-summer-jam-2013 (4)

nicki-minaj-lil-kim-mariah-carey-summer-jam-2013 (3)

nicki-minaj-lil-kim-mariah-carey-summer-jam-2013 (2)

nicki-minaj-lil-kim-mariah-carey-summer-jam-2013 (1)